Zgłoszenie do udziału w szkoleniu Fimango, sesja A, Przygotowywanie wniosków do FIO

Realizatorem programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, 03-717 Warszawa; tel./fax 22 616 33 16,
e-mail:fimango@frso.pl, www.frso.pl

SZKOLENIE REGIONALNE (MAZOWSZE)

POZIOM PODSTAWOWY

Zgłaszam udział w szkoleniu w dniach: 14-15 grudnia 2018 sesja A

Temat szkolenia: Przygotowywanie wniosków do FIO

Informacje o osobie uczestniczącej

Informacje o osobie uczestniczącej

Prosimy podać przynajmniej jeden z telefonów (komórkowy lub stacjonarny) do kontaktu bezpośredniego z osobą uczestniczącą w szkoleniu.

Dodatkowe informacje o uczestniku/uczestniczce
Doświadczenie
Klauzule:
W przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia się na szkolenie zobowiązuję się pokryć wydatki poniesione przez organizatorów, związane z opłaceniem kosztów mojego zakwaterowania i wyżywienia, w wysokości 225 zł brutto.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby kwalifikacji i udziału w Programie, w tym na udostępnianie ich do wiadomości publicznej po zakwalifikowaniu mnie do udziału w Programie.
Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o programach Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.